27. dec, 2018

Skapande Universum

 Samtal med och genom min översjäl

 

För att bättre förstå ert skapande universum, behöver ni ha en övergripande bild av den intelligens som ligger bakom detta enorma medvetande, som i sin kärna är ren gudomlig kärlek.

Ert universum består av energi i alla dess former. Ett hav av oändliga möjligheter i skapande processer, som påverkas av allt ni ger energi till, genom det ni lägger ert fokus på. Detta är inte begränsat till er fysiska form, utan rymmer alla nivåer av universums alla plan av medvetenhet. Det ni kan se med era fysiska ögon är endast en liten del av allt som existerar i Guds stora skapelse.

 Från början fanns där endast detta enda, denna stora enhet av rent kärleksmedvetande, som utgör ert ursprung. Detta enda ville utforska sig själv, sin djupa källa av kärlek.Denna starka längtan skapade en explosion, ur vilket detta skapande universum tog sin början. Källan till allt liv skapade där och då denna enorma explosion och rörelse i alla riktningar, framåt och bakåt, vänster och höger, uppåt och neråt. I detta skeende skapades också dimensionerna. Från de lägsta till de högsta.

 De olika dimensionerna håller ert medvetande på många olika plan. Däri ligger de oändliga möjligheter ni har att utvidga era sinnen och för att kunna återgå till ert helhets/enhetsmedvetande.

Ni befinner er för närvarande i de lägre dimensionerna. Men genom det uppvaknande som nu sker, börjar er rörelse framåt och uppåt genom dimensionerna ta fart. Ni utvecklas nu i en hastighet som ej tidigare skådats.

I era hjärtan bär ni alla på det rena kärleksmedvetande. Det har legat dold under lager av glömska sedan ni lämnade Guds trygga famn. Dessa lager av glömska, klär ni nu av er, för att börja er resa tillbaka till ert ursprung som är ren kärlek. Ert genombrott är nära. Men minns att allt är en process, som sker på ett unikt sätt för var och en i denna stora händelse av uppvaknande.

Er evolution har nu nått fram till ett stadie där ni kommer att möta mer av det som är dolt för era fysiska ögon. Här finns för er så mycket att utforska på er väg tillbaka till det rena gudsmedvetandet, som är ert sanna jag. Ni väcks nu en efter en, för att utforska det okända inom er.

Betänk att ni nu befinner er i tredje och fjärde dimensionen, några har nått den femte dimensionen och högre i sitt medvetande. Hur mycket finns där under ytan att upptäcka då alla dimensioner i sig håller så många plan av medvetenhet? Gudomliga insikter kommer alltmer att väckas genom dig och genom intentionen att tänka, känna, agera medvetet i varje given stund. Ni kommer lära er att se alla era beteendemönster som hållit er kvar på ett lägre medvetandeplan. Där ni mer eller mindre har levt era liv utifrån invanda mönster, rädslor och blockerade känslor.

Detta kommer ge er tillgång till att se er verklighet ur ett högre perspektiv så ni kan leva ert liv på ett mer harmoniskt och glädjerikt sätt. Ju mer ni lyssnar till er själ, ju närmare kommer ni den gudomliga sanningen. Låt ert inre ljus visa er vägen.

Denna expansion av er verklighet knyter er tätt samman med universums skapande rörelse genom helig geometri. Ni rör er alla tillsammans som ett stort medvetande, på ert eget plan av medvetande mot samma mål, för att nå in till den gudomliga sanningen som ni finner inom er som Kärlekens röst. Bröder och systrar, den Gyllene Tidsåldern Är Här. Återgå till din innersta längtan. Våga lära känna dig själv på djupet igen. Du har allt att vinna. Fin frid i ditt liv <3

 Tack <3